Obowiązki wprowadzającego

Rejestracja

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) od 24 stycznia 2018 roku.

Od 24 stycznia 2018 r. marszałkowie województw prowadzą rejestr i bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Rejestr-BDO). Nowy rejestr zastąpił dotychczas funkcjonujący i administrowany przez GIOŚ. Skutkiem zmian są nowe i dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorców, którzy podlegają przepisom ustaw o bateriach i akumulatorach, o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, a także o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

W celu uzyskania wpisu w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarującymi odpadami (BDO) należy złożyć wniosek rejestrowy za pośrednictwem strony internetowej www.bdo.mos.gov.pl.

Od 24 stycznia 2018 r. wpisowi do rejestru podlegają:
1)    z zakresu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:
      a)    wprowadzający na terytorium kraju produkty,
      b)    prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
      c)    organizacje odzysku,
      d)    dokonujący eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z       
      produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;

2)    z zakresu ustawy o bateriach i akumulatorach:
      a)    wprowadzający baterie lub akumulatory,
      b)    prowadzący zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
      c)    podmioty pośredniczące;

3)    z zakresu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:
      a)    będący organizacjami odzysku opakowań,
      b)    dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy:
           - odpadów opakowaniowych,
           - produktów w opakowaniach,
      c)    eksportujący:
           - odpady opakowaniowe,
            - opakowania
            - produkty w opakowaniach,
      d)    prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
      e)    wprowadzający opakowania,
      f)     wprowadzający produkty w opakowaniach.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w więcej niż jednym zakresie [1) i 2); 2) i 3); 1) i 3); 1) i 2) i 3)], np. wprowadzający baterie w opakowaniach powinni złożyć jeden wniosek. W takim przypadku formularz rejestrowy lub aktualizacyjny musi zostać uzupełniony o wszystkie informacje, stosownie do zakresów prowadzonej działalności, np. wprowadzanie baterii + wprowadzanie opakowań.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dodatkowo:

 • w przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory – informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o ile uczestniczą w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Wpisu do rejestru dokonuje Marszałek Województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Marszałek dokonując wpisu do rejestru tworzy dla przedsiębiorcy indywidualne konto w rejestrze-BDO (nadając login i hasło) i zawiadamia podmiot o nadanym numerze rejestrowym.

Opłata rejestrowa/roczna

Wpis do rejestru podlega opłacie rejestrowej, a w kolejnych latach opłacie rocznej (do końca lutego każdego roku za dany rok). Opłata roczna nie jest ponoszona w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

Opłacie rejestrowej lub rocznej podlegają:

 •     wprowadzający baterie lub akumulatory;
 •     producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań;
 •     wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach;
 •     wprowadzający na terytorium kraju opony;
 •     wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

Wysokość stawki opłaty rejestrowej i opłaty rocznej określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej i wynosi dla:

 •    mikroprzedsiębiorców: 100,00 zł
 •    przedsiębiorców innych: 300,00 zł.

Opłatę rejestrową/roczną należy uiścić na konto urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania. Numery kont znajdują się na stronach internetowych właściwych urzędów.

UWAGA! Z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej i rocznej w roku, w którym uzyskali wpis do rejestru zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy posiadają wdrożony system EMAS.

Numer rejestrowy

Wprowadzający baterie lub akumulatory; producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań; wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach; wprowadzający na terytorium kraju opony; wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe są zobowiązani do umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Oznacza to, że numer rejestrowy powinien znajdować się przede wszystkim na:

 •     fakturach,
 •     paragonach,
 •     umowach kupna-sprzedaży.
Ewidencja

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:

 • Wprowadzoną na rynek masę produktów określa się na podstawie ewidencji, o której mowa w art. 11 powyższej ustawy.
 • Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić dodatkową ewidencję odpadów zawierającą informację o masie wprowadzonych na rynek krajowy produktów, z podziałem na poszczególne ich rodzaje.
 • W przypadku przedsiębiorcy, informację o masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów powstałych z produktów, ustala się na podstawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling.

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:

 • Wprowadzoną do obrotu wraz z produktami masę opakowań określa się na podstawie ewidencji, o której mowa w art. 22 ust. 1 powyższej ustawy.
 • Wprowadzający produkty w opakowaniach zobowiązani są prowadzić pisemną lub w systemie teleinformatycznym ewidencję zawierającą informację o masie opakowań, w których produkty zostały wprowadzone do obrotu w danym roku kalendarzowym.
 • Masa odpadów powstałych z produktów oraz poddanych odzyskowi i recyklingowi ustalana jest na podstawie dokumentów potwierdzających oddzielnie odzysk i odrębnie recykling.

Ustawa o bateriach i akumulatorach

 • Wprowadzający baterie i akumulatory ma obowiązek prowadzenia ewidencji, która zawiera dane o rodzaju i masie wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów.

Źródło:

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Ustawa o bateriach i akumulatorach.

Obowiązek odzysku i recyklingu odpadów z produktów (opony i oleje)

Przedsiębiorca, który wprowadza na rynek produkty, jest zobowiązany zapewnić odzysk, a w szczególności recykling, odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstające z wprowadzanych przez niego na terytorium kraju produktów.

Jak obliczyć poziom odzysku i recyklingu?

Poziom odzysku i recyklingu odpadów powstających z produktów oblicza się jako wyrażoną w procentach wartość ilorazu masy odpadów powstałych z produktów poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi oraz masy produktów wprowadzonych na rynek w poprzednim roku kalendarzowym.

 • Minimalny poziom odzysku i recyklingu odpadów powstających z produktów określa załącznik nr 4 a do ustawy  o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.
 • Obowiązek odzysku i recyklingu przedsiębiorca może zrealizować samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku, z którą zawarł umowę o przejęcie obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Źródło:

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

Obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

Na przedsiębiorcach wprowadzających produkty w opakowaniach ciąży obowiązek zapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstające z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których został wprowadzony dany produkt, z uwzględnieniem artykułu 18 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Jak obliczyć poziom odzysku i recyklingu?

Poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oblicza się jako wyrażoną w procentach wartość ilorazu masy odpadów opakowaniowych poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi w tym roku oraz masy opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

 • Obecnie wymagane jest osiągnięcie docelowego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych co najmniej w wysokości, którą określa załącznik nr 1 do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. (z wyłączeniem wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych lub środki niebezpieczne w opakowaniach, którzy należą do porozumienia, o którym mówi art. 25 ustawy)
 • Obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych przedsiębiorca może zrealizować samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań, której zostało zlecone jego wykonanie.
 • Uwaga. Samodzielna realizacja obowiązku jest możliwa w przypadku gdy przedsiębiorca poddaje odzyskowi, w tym recyklingowi wyłącznie odpady opakowaniowe wytworzone przez siebie lub odpady opakowaniowe zebrane od innych posiadaczy odpadów, takiego samego rodzaju i w takiej samej masie jak odpady opakowaniowe powstałe z wprowadzonych przez niego do obrotu produktów w opakowaniach.

Źródło:

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Obowiązek zbiórki i recyklingu zużytych baterii

Przedsiębiorcy wprowadzający baterie przenośne i akumulatory przenośne są m.in. zobowiązani do:

 • zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów. Obowiązek ten można zrealizować za pośrednictwem innych podmiotów, jednakże odpowiedzialność za właściwe wypełnienie obowiązku ciąży na wprowadzającym baterie i akumulatory,
 • posiadania pisemnej umowy ze zbierającym zużyte baterie lub zużyte akumulatory; umowa powinna m.in. określać warunki finansowania przez wprowadzającego zbierania zużytych baterii lub akumulatorów,
 • posiadania pisemnej umowy z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów, umowa powinna określać m.in. warunki finansowania przez wprowadzającego przetwarzania i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów,
 • osiągania poziomów zbierania, których wysokość określi odrębne rozporządzenie wydane przez Ministra Środowiska z uwzględnieniem konieczności osiągnięcia poziomu zbiórki zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w wysokości co najmniej 45% do 26 września 2016 roku i w latach kolejnych.

Uwaga. Poziom zbierania jest to „wyrażony w procentach stosunek masy zużytych baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych zebranych zgodnie z ustawą w danym roku kalendarzowym do średniej masy baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym oraz w dwóch latach poprzednich”.

Przykład obliczania poziomu zbiórki zużytych baterii i akumulatorów przenośnych, który obowiązuje wprowadzającego w danym roku:

Zakładając że masa wprowadzonych przez przedsiębiorcę baterii przenośnych wynosiła:
- w 2015 roku – 1000 kg
- w 2016 roku – 500 kg
- w 2017 roku – 600 kg

Średnie wprowadzenie baterii w trzech latach:
(1000+500+600) : 3 = 700 kg

Obowiązkowy poziom zbiórki zużytych baterii w 2017 roku dla przedstawionego przykładu wyniósłby:
700 x 45% (wyrażony w % ustawowo obowiązujący poziom zbierania w 2017 roku) = 315 kg

Wiecej informacji:

Ustawa o bateriach i akumulatorach.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych. (Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1671).

Sprawozdawczość

Przedsiębiorcy, których obowiązują m.in. przepisy ustaw „o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej”, „o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi” lub „o bateriach i akumulatorach” zobowiązani są do sporządzania marszałkowi województwa rocznych sprawozdań, których szczegółowy zakres określa dział V rozdział 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz.U. 2013 poz. 21)

Sprawozdanie w zakresie produktów, opakowań oraz gospodarki odpadami należy składać do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Wszystkie dokumenty, na podstawie których zostało sporządzone sprawozdanie, należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą.

Źródło:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadach.

Publiczne kampanie edukacyjne

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. (Dz.U. 2013 Nr 0 poz 888 z późn. zm.)

 • Wprowadzający produkty w opakowaniach zobowiązani są do prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. Powyższy obowiązek przedsiębiorca może realizować samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań.
 • Przedsiębiorca wykonujący ten obowiązek samodzielnie powinien co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym, przeznaczyć na realizację publicznych kampanii edukacyjnych lub wpłacić na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 Nr 79 poz. 666 z późn zm.)

 • Wprowadzający baterie lub akumulatory mają obowiązek finansowania publicznych kampanii edukacyjnych.
 • Przedsiębiorca realizujący powyższy obowiązek przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne, do 1 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata na publiczne kampanie edukacyjne, kwotę co najmniej równą tej opłacie lub wnosi do 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy, na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego opłatę na publiczne kampanie edukacyjne.
 • Stawka oplaty na publiczne kampanie edukacyjne: 0,03 zł za kilogram wprowadzonych do obrotu baterii lub akumulatorów.

Źródło:

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. (Dz.U. 2013 Nr 0 poz 888 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 Nr 79 poz. 666 z późn zm.)