Definicja wprowadzającego

Ze względu na konieczność dostosowania krajowych przepisów z zakresu ochrony środowiska naturalnego do wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej, jak również w celu zmniejszenia obciążeń środowiskowych powstających w związku z wybraną działalnością gospodarczą, obowiązujące w Polsce ustawy: "o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym", "o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej" oraz "o bateriach i akumulatorach" określają prawa i obowiązki przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty (opony i oleje), opakowania i produkty w opakowaniach oraz baterie i akumulatory.

Wprowadzający produkty (opony i oleje)

Ustawa „o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej” (Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 639 z późn. zm) określa m.in. obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty oraz zasady postępowania z odpadami powstałymi z produktów.

Aktualny zakres zastosowania wyżej wymienionej ustawy: recykling i odzysk odpadów powstałych z olejów smarowych i opon.

Kiedy następuje wprowadzenie produktu na rynek?

W oparciu o art. 3 wyżej wymienionej ustawy przedsiębiorca wprowadza na rynek krajowy produkty w dniu ich wydania z magazynu w celu ostatecznego wprowadzenia na terytorium kraju. Importerzy produktów wprowadzają produkty na terytorium kraju w dniu ich dopuszczenia do obrotu na terytorium Unii Europejskiej. Natomiast w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabywania produktów, wprowadzenie produktu na rynek następuje w dniu wystawienia faktury. Wprowadzenie produktu na rynek krajowy następuje tylko raz.

Żródło:

Ustawa „o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej”. (Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 639 z późn. zm.)

Wprowadzający opakowania i produkty w opakowaniach

Wprowadzającym opakowania jest przedsiębiorca wytwarzający, importujący, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań. (Art.8 pkt. 22 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi)

Wprowadzający produkty w opakowaniach

Wprowadzającym produkty w opakowaniach jest przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania produktów w opakowaniach do obrotu, w szczególności:

 • wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem, rozumianym jako znak towarowy (ustawa prawo własności przemysłowej Dz.U. 2013, poz. 1410 oraz 2015, poz. 1266, 1505 i 1615) lub pod własnym imieniem, nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecil innemu przedsiębiorcy,
 • pakujący produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę oraz wprowadzający je do obrotu,
 • prowadzący jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, w których są sprzedawane produkty pakowane w tych jednostkach,
 • prowadzący więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, w których sprzedawane są produkty pakowane w tych jednostkach.

Kto nie podlega przepisom ustawy?

Przedsiębiorcy, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach, nabyte w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia, a następnie w tym samym roku kalendarzowym dokonali eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy tych opakowań bez produktów lub wraz z produktami, są wyłączeni z przepisów ustawy. (Art. 6 pkt.1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi)

Kiedy następuje wprowadzenie do obrotu?

Wprowadzenie opakowania lub produktu w opakowaniu do obrotu następuje w dniu

 • ich wydania z magazynu lub przekazania osobie trzeciej, w przypadku opakowań i produktów w opakowaniach wytworzonych na terytorium kraju,
 • ich przywozu na terytorium kraju,
 • wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie.

Żródło:

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi”. (Dz. U. 2013 Nr 0 poz. 888)

Wprowadzający baterie i akumulatory

Wprowadzającym baterie lub akumulatory jest przedsiębiorca, który:

 • wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów, w tym zamontowanych w sprzęcie lub pojazdach, po raz pierwszy na terytorium kraju,
 • dokonuje importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii lub akumulatorów na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej,
 • zlecił wytworzenie baterii lub akumulatorów i którego oznaczenie zostało umieszczone na bateriach lub akumulatorach.

Kiedy następuje wprowadzenie do obrotu?

Baterię lub akumulator uznaje się za wprowadzone do obrotu z dniem:

 • ich wydania z magazynu lub przekazania osobie trzeciej z przeznaczeniem do używania lub dystrybucji na terytorium kraju – w przypadku baterii lub akumulatorów wyprodukowanych na terytorium kraju,
 • wystawienia faktury potwierdzającej wewnatrzwspólnotowe nabycie,
 • przywozu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju.

Uwaga. Przepisy ustawy mają zastosowanie do wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów produkowanych i wprowadzanych do obrotu, niezależnie od tego czy stanowią przynależność, część składową urządzenia czy dodatek do innych produktów, jak również niezaleznie od ich kształtu, pojemności, masy, sposobu użycia oraz składu materiałowego.

Przepisom ustawy podlegają także zużyte baterie i zużyte akumulatory.

Źródło:

Ustawa „o bateriach i akumulatorach” (Dz.U. 2009 Nr 79 poz. 666)